Algemene voorwaarden

Versie 16/12/2020

Alle informatie die SCOPS communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

SCOPS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je gebruikte toestel, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door SCOPS verzonden emails.

Het gebruik van deze site is gratis. Voor sommige activiteiten is registratie verplicht.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door SCOPS.

SCOPS staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op SCOPS en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

SCOPS kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van SCOPS

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SCOPS en haar klanten, en op alle aanbiedingen die SCOPS doet.

2. Terminologie

2a] Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk persoon of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij SCOPS en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door SCOPS.

2b] Een 'betaalperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 10 en 11 in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'betaalperiode' verder besproken.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht

4a] Op alle overeenkomsten tussen SCOPS en de klant en alle aanbiedingen van SCOPS aan de klant is Belgisch recht van toepassing.

4b] Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Menen/Kortrijk, tenzij SCOPS ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie

5a] Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.

5b] De klant is verplicht om een emailadres aan SCOPS op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan SCOPS worden doorgegeven op de manier die SCOPS voorschrijft.

5c] Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom

6a] Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij SCOPS of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

6b] Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6c] Gebruiksrecht van de klant op alle door SCOPS gemaakte content (beeld / tekst / code / ...) gaat in na betaling van de factuur die betrekking heeft (1) op deze content of (2) op de facturatieperiode waarin deze content werd gemaakt.

7. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door SCOPS voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het online publiek beschikbare referentieportfolio van SCOPS, en dit te gebruiken voor onder andere het adverteren tot en contacteren van nieuwe potentiële klanten, uiteraard rekening houdende met (indien van toepassing) een door beide partijen ondertekende geheimhoudingsclausule. Ook na beïndiging van de samenwerking behoudt SCOPS dit recht om het uitgevoerde werk te vermelden in het referentieportfolio.

8. Rechten van derden

Klant garandeert SCOPS dat de opdracht die klant aan SCOPS verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de merknaam / domeinnaam, aangeleverd grafisch materiaal, aangeleverde teksten, inhoud van de website en gebruikte software.

9. Overmacht

Overmachtssituaties zoals bijvoorbeeld ongeschikte klimatologische omstandigheden voor het uitvoeren van de werken, stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover SCOPS geen controle heeft, bevrijden SCOPS, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

10. Betaalperiodes

Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en SCOPS wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten.

11. Facturen

11a] Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.

11b] Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.

11c] Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.

11d] Indien klant uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

11e] Voorafgaand aan de uitvoering van de werken door SCOPS wordt een voorschot gevraagd van 1/4de van de totale kostprijs van het project, met een minimum van € 600 excl. BTW. Indien dit bedrag niet betaald werd voor de geplande uitvoering van de werken, vervallen alle garanties op vlak van opleveringsdata (zie )

11f] Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.

11g] Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij SCOPS binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.

11h] Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).

11i] Ingeval SCOPS kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan SCOPS.

11j] SCOPS zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.

11k] SCOPS zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

11l] SCOPS is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

12. Wijziging Algemene Voorwaarden

SCOPS is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van SCOPS is daarvoor afdoende. Het is aan SCOPS om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

13. Recht om diensten te weigeren

SCOPS heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

14. Vrijwaring

14a] Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant SCOPS van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en dergelijke, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

14b] Klant vrijwaart SCOPS van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

15. Onderdelen van de overeenkomst

15A] Prijsafspraken en -verhogingen

Indien SCOPS de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 11f, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minumum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

15A] Start- / opleveringsdata

Na versturen van de voorschotfactuur (zie 11e) wordt het project definitief ingepland. Afgesproken start- en opleveringsdata worden pas definitief gegarandeerd wanneer de klant alle verplichtingen heeft voldaan om met het project van start te kunnen gaan. Deze verplichtingen houden in (niet-limitatieve opsomming) : ontvangst van alle vereiste info en documenten, betaling van de voorschotfactuur ...

16. Opzeggingen & ontbindende voorwaarden

Opzegging gebeurt in principe in overleg.

Het opzeggen van domeinnamen en hosting, dient steeds minimum 30 dagen voor het aanvangen van een nieuwe jaarlijkse facturatietermijn te gebeuren.

Alle prestaties die te maken hebben met 'overdracht' na het door u opzeggen van de overeenkomst, worden in regie gefactureerd. Dit omvat (niet-limitatieve opsomming) : gegevens, abonnementen, bestanden, accountinfo, domeinnamen, ...

Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, heeft SCOPS het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

SCOPS is gerechtigd een overeenkomst met u als klant te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:

  • facturen niet of niet-tijdig worden betaald
  • het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
  • de klant uitstel van betaling aanvraagt;
  • de klant uitstel van betaling verleend is;
  • de klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
  • SCOPS gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
  • de klant handelt in strijd met één of meer van deze Algemene Voorwaarden.

Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan SCOPS. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door SCOPS verleende diensten betalen, alsook de kosten die SCOPS moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor SCOPS. Bovendien behoudt SCOPS het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

17. Disclaimer

SCOPS is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. SCOPS geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door SCOPS en het personeel van SCOPS of door SCOPS ingeschakelde onderaannemers.